انجام خدمات آزمون الایزا

  • انجام انواع تست های الایزا
  • انجام آزمون های الایزا مختص پروژه های تحقیقاتی دانشجویان
  • انجام کلیه آزمون های الایزا جهت پروژه های فناورانه