خدمات انجام، مشاوره و آموزش رفع نقص کیت آزمایشگاهی

  • ارائه خدمات مربوط به رفع نقص و کنترل کیفی کیت های بیوشیمی و تشخیصی مولکولی