خدمات انجام، مشاوره و آموزش پروژه های تحقیقاتی

  • انجام کلیه امور آزمایشگاهی و کنترل کیفی مخصوص دانشجویان پزشکی، دندان پزشکی و تحصیلات تکمیلی