خدمات انجام، مشاوره و آموزش کنترل کیفی و کارآمدسازی آزمایشات

  • تست دقت
  • تست صحت
  • ریکاوری
  • تست خطی بودن
  • Carry-out
  • LOB-LOD-LOQ
  • حساسیت  و اختصاصیت
  • پایداری در حین استفاده_طول عمر مفید