انجام ارزیابی عملکرد محصولات آرایشی و بهداشتی

  • انجام آزمایشات میکروبی
  • انجام آزمایشات فیزیکوشیمیایی
  • ریشه یابی جهت بهبود عملکرد کیفیت و پایداری محصول