خدمات انجام، مشاوره و آموزش پروژه های دانش بنیانی

  • انجام پروژه های دانش بنیان و فناور
  • مسیریابی ایده و طرح محصولات دانش بنیان
  • انجام فرایند ثبت پروژه دانش بنیانی
  • تولید محصولات دانش بنیانی
  • بازاریابی و فروش محصولات دانش بنیان