انجام ارزیابی عملکرد محصولات آزمایشگاهی

  • انجام کلیه آزمایشات کنترل کیفی مربوط به محصول
  • آنالیز محصول از نظر میکروبی و فیزیکوشیمیایی
  • ریشه یابی چالش های کیفیت محصولات جهت بهبود عملکرد کیفیت و پایداری محصول