انجام خدمات آزمایشگاهی میکروب شناسی

  • انجام انواع آزمون های میکروب شناسی
  • IMVIC
  • تست آنتی بیوگرام
  • تست های افتراقی
  • انجام رنگ آمیزی های مختلف
  • انجام پروژه های مربوط به آزمون های میکروبی
  • انجام و بررسی بار میکروبی محصولات آرایشی بهداشتی و غذایی
  • انجام کلیه آزمون های میکروبی جهت انجام پروژه های تحقیقاتی