خدمات پیاده سازی، مشاوره و آموزش بهینه سازی شرایط آزمایشات

  •  پیاده سازی شرایط مطلوب برای انجام کلیه آزمایشات میکروب، بیوشیمیایی و الایزا