انجام خدمات آزمون های بیوشیمیایی

  • ارائه تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز جهت محلول سازی
  • انجام پروژه ها با فایل MSDS در خلوص مواد شیمیایی
  • انجام محاسبات لازم جهت تهیه محلول ها از مواد جامد و مایع
  • انجام و ساخت انواع محلول های بافر