خدمات انجام، مشاوره و آموزش پروژه های فناورانه

  • انجام فرایند ثبت طرح فناورانه
  • نگارش مقاله از طرح شما محققان گرامی
  • انجام فرایندهای تحقیقاتی و آزمایشگاهی طرح های فناورانه