انجام ارزیابی عملکرد محصولات غذایی

  • انجام آزمایشات میکروبی جهت بررسی موارد آلودگی های غذایی
  • انجام آزمایشات و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی
  • ریشه یابی چالش های کیفیت محصولات جهت بهبود عملکرد کیفیت و پایداری محصول