خدمات انجام، مشاوره و آموزش بیوانفورماتیک

  • طراحی پرایمر پروب
  • ثبت ژن د بانک ژن
  • معرفی معیارهای لازم برای دستیابی به داده های معتبر
  • آنالیز نواحی ژنی
  • معرفی کاربرد و انواع پروب ها در تشخیص جهش ژنتیکی
  • آنالیز فیلوژنی
  • خدمات مربوط به نرم افزارهای بیوانفورماتیک مانند CLC