مستندات

تجهیزات پزشکی

آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی

آشنایی با الزامات اساسی (اصول ایمنی و عملکرد وسایل پزشکی)

آشنايي با سيستم مديريت كيفيت (ISO 13485) و زيرساخت های توليد

فرآیند ثبت و اخذ پروانه ساخت

کاربرد مدیریت ریسک در تجهیزات پزشکی بر مبنای استاندارد ISO 14971

طبقه بندی تجهیزات و ملزومات پزشکی

IAF Medical Device Nomenclature (IAF MDN) Including Medical Device Risk Classifications

ضوابط طبقه بندی وسایل پزشکی IVD

آشنایی با استانداردهای استریل و اتاق تمیز

آشنایی با ضوابط وسایل پزشکی در اتحادیه اروپا (CE)

آشنایی با ضوابط وسایل پزشکی در ایالات متحده آمریکا (FDA)

دستورالعمل ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت محور

سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سلامت محور (TTAC)

راهنمای بارگذاری فایل « XML » جهت اخذ برچسب اصالت کالا

ضوابط برچسب گذاری تجهیزات پزشکی

مسئولین فنی در حوزه تجهیزات پزشکی

آشنایی با استانداردها و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی

نظام پایش مشکلات کیفی، حوادث ناگوار و فراخوان تجهیزات پزشکی

آشنايي با ضوابط و تعرفه خدمات پس از فروش تجهیزات و ملزومات پزشکی

الزامات عمومی برای ایمنی پایه و عملکرد ضروری

ضوابط صادرات تجهیزات پزشکی

ضوابط تعیین سقف قیمت کالاهای تولیدی

فرآیند واردات و ثبت تجهیزات و ملزومات پزشکی

ضوابط تعیین سقف قیمت کالاهای وارداتی

ضوابط صدور فاکتور و پیش فاکتور تجهیزات و ملزومات پزشکی

قاچاق در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی

زیست سازگاری ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی

ثبت شرکت ها در سامانه غذا و دارو

راهنمای سامانه پاسخگویی الکترونیکی (تیکت)

آشنایی با وب سایت ادراه کل تجهیزات پزشکی و سامانه های نرم افزاری

تشکیل شناسنامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی

چک لیست بررسی اولیه فایل فنی شرکت های تولید کننده

مواد غدایی و آشامیدنی

راهنمای ثبت مواد غذایی و آشامیدنی

راهنمای ثبت مواد اولیه غذا و آشامیدنی

آرایشی‌بهداشتی

راهنمای ثبت درخواست پروانه منبع آرایشی و بهداشتی

راهنمای ثبت درخواست پروانه فرآورده آرایشی و بهداشتی

راهنمای ثبت و تمدید ماده اولیه آرایشی و بهداشتی

حداقل ضوابط تأسیس و بهره برداری کارخانجات صنایع آرایشی و بهداشتی